سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/3927
نام و نام خانوادگی : محمد شیخی
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : ایمیل : M.shaikhi3000@gmail.com
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 44 مورد)
1 ) عنوان : شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر دماوند با استفاده از روش شناسی کیو
Title : An Investigation Of The Factors Affecting Land-use And Land-cover Changes In Damavand City Using Q-methodology
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / مدرس علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : محمد شیخی ، مهدی مدیری ، سارا رمضانی ،
2 ) عنوان : بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III)
Title : A Comparative Study Of Key Terms Of Human Settlement Conferences For Better Future (habitats I, Ii And Iii)
مشخصات نشریه : چشم انداز شهرهای آینده / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد شیخی ، سارا رمضانی ،
3 ) عنوان :
Title : Iran’s Territorial Divisions From A Bioregional Perspective. A Case Study Of Western Part Of Khorasan Razavi Province, Iran
مشخصات نشریه : CONTESTI CITTÀ TERRITORI PROGETTI / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1398
نویسندگان : Mariam Oliaei ، محمد شیخی ، Mozafar sarrafi ،
4 ) عنوان : آسیب شناسی مدیریت یکپارچه حریم کلانشهر تهران
Title : Pathology Of The Integrated Management Of The Tehran Metropolitan Peri-urban Area
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 6 / 8 / 1398
نویسندگان : محمد شیخی ، محسن شبستر ،
5 ) عنوان : پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر دماوند طی سال های 1381 الی 1397
Title : Monitoring Land Use And Land Cover Changes In Damavand During2002-2018
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1398
نویسندگان : محمد شیخی ، مهدی مدیری ، سارا رمضانی ،
6 ) عنوان : تحلیل آثار سیاست های جهانی بر غیررسمی شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب)
Title : Analysis Of The Influences Of Global Policies Upon Informalization Of Urban Spaces: The South Countries
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / پژوهش های جغرافیای انسانی /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1398
نویسندگان : محمد سلیمانی ، ابوالفضل مشکینی ، محمد شیخی ، الهام امیرحاجلو ،
7 ) عنوان : ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در دوره قاجار و پهلوی(ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺗﺎریخ نوشته های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )
Title : Readout The Concept Of Dwelling In The Neighborhoods Of Tehran During The Qajar And Pahlavi Periods (based On An Interpretive Study Of The Cultural And Social Historic-writtens
مشخصات نشریه : جغرافیا / Geography /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : غلامرضا حقیقت نائینی ، محمد شیخی ، مرتضی محمودی مهماندوست ،
8 ) عنوان : بررسی و تحلیل مولفه های موثر بر ادراک مفهوم محله به مثابه مکان سکونت؛ بر پایه دیدگاه آرمان گرایان مدینه فاضله اسلامی
Title : • Surveying And Analyzing Of Effective Factors On The Concept Of Neighborhood As A Place Of Dwelling Based On The Views Of The Prominent Philosophers Of Islamic Utopia
مشخصات نشریه : شهر ایرانی اسلامی / Journal of Studies On Iranian - Islamic City /
تاریخ چاپ : 14 / 2 / 1398
نویسندگان : غلامرضا حقیقت نائینی ، محمد شیخی ، مرتضی محمودی مهماندوست ،
9 ) عنوان : سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی
Title : Citizen Satisfaction Evaluation Of Relationship Between Environmental Qualities And Social Sustainability (case Study: Chizar Neighborhood, Tehran, Iran)
مشخصات نشریه : دانش شهرسازی / Urban Planning Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : محمد شیخی ، محمود جمعه پور ، افشین سجادی ،
10 ) عنوان : سنجش شاخصهای فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 03 / 05 / 1397
نویسندگان : میترا عظیمی ، محمد شیخی ،
11 ) عنوان : سنجش شاخص های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر
Title : Measuring The Business Environment Of Sadra's New City And Its Role In The Future Development Of The City
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / Social Development & Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 3 / 5 / 1397
نویسندگان : میترا عظیمی ، محمد شیخی ،
12 ) عنوان : تبیین مفهوم تاب آوری در بافت های تاریخی شهری نمونه موردی : هسته مرکزی شهر قم
مشخصات نشریه : آبادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : محمد شیخی ، صابر مصورزاده ،
13 ) عنوان : ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرکامیاران)
Title : Evaluation And Analysis Of The Dimensions Of Resilience In Small Towns (case Study: Kamyaran)
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی شهری / پژوهش و برنامه ریزی شهری /
تاریخ چاپ : 18 / 1 / 1397
نویسندگان : محمد شیخی ، مجتبی رفیعیان ، اسماعیل پیری ، شهرام پشابادی ،
14 ) عنوان : تحلیل فضایی تغییرات الگوی تراکم جمعیت متاثر از اقدامات نوسازی در کلانشهر تهران (90- 1375)
Title : Spatial Analysis Of Changes Of Population Density Pattern Under Renewal Actions In Tehran (1996-2011)
مشخصات نشریه : جغرافیا / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمد سلیمانی ، ابوالفضل زنگانه ، محمد شیخی ،
15 ) عنوان : بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاه های شهری استان گیلان
Title : Checking And Analysis Of Spatial Organization And Structure Of Urban Habitations Of Guilan Province
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / پژوهش های جغرافیای انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1395
نویسندگان : محمد شیخی ، رضا ویسی ،
16 ) عنوان : بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای انسانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1395
نویسندگان : محمد شیخی ، رضا ویسی ،
17 ) عنوان : مدیریت کارآمد اقدامات در عرصه سکونتگاه های غیررسمی در پرتو نگاه سیستماتیک، فرآیند محور، تدریجی و مستمر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1395
نویسندگان : محمد شیخی ،
18 ) عنوان : بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن
Title : Review And Analysis Of Urban Housing Indicators In Order To Determine The Priority Of Housing Planning
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی پایدار / معماری و شهرسازی پایدار /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ، شهاب الدین عیسی لو ،
19 ) عنوان : بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن
Title : Investigation And Analysis Of Urban Housing Indices In Order To Prioritize Housing Planning
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی پایدار / Journal of suspainable architecture and urban /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
20 ) عنوان : پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / /
تاریخ چاپ : 02 / 08 / 1394
نویسندگان : محمد شیخی ، ساسان روشناس ،
21 ) عنوان : مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1394
نویسندگان : محمد شیخی ، سعیده امینی ، اناهیتا نظامی ،
22 ) عنوان : ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه های نیازمند جابه جایی در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله چاهستانی ها در شهر بندرعباس)
Title : Monitoring Of Physical Parameters And Modeling For Recognize Areas Need To Replacement At The Informal Settlements (case Study; Neighborhood Of Chahestaniha In The Bandar-abbas City)
مشخصات نشریه : تحقیقات جغرافیایی / Geographical Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : محمد شیخی ، وحید فیضی ، علی اکبر شمسی پور ،
23 ) عنوان :
Title : Presentation Of Density Capacity Assesment Model Of Koye-Nasr Naighborhood Using Multi-Variable Evaluation Method By Arc GIS
مشخصات نشریه : Visi Jurnal Akademiik / Visi Jurnal Akademiik /
تاریخ چاپ : 29 / 02 / 1394
نویسندگان : محمد شیخی ، zohreh Moradi ،
24 ) عنوان : مطالعه تطبیقی مولفه های اثرگذار بر انتزاع استان ها پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه جغرافیای سیاسی و برنامه ریزی منطقه ای
Title : A Comparative Study Of Factors Affecting The Abstraction Of The Islamic Revolution From The Perspective Of Political Geography And Regional Development Planning
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / مدرس علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1393
نویسندگان : زهرا احمدی پور ، محمد شیخی ،
25 ) عنوان :
Title : The Role And Share Of Road Transportation In Development Of Bushehr Provience
مشخصات نشریه : International Journal of Current Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1393
نویسندگان : علی خاکساری رفسنجانی ، محمد شیخی ، younes salehi ،
26 ) عنوان : بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روشهای تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارایه الگوی مناسب برای آن
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 07 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد شیخی ، میترا عظیمی ،
27 ) عنوان : بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روش های تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن
Title : A Study Of The Socioeconomic Indicators And The Methods For Determniation Of Tehran Urban Limits: Proposing An Appropriate Pattern
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : محمد شیخی ، میترا عظیمی ،
28 ) عنوان : رویکرد شبکه ای به حکمروایی اراضی پیرامون کلان شهر ها
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1392
نویسندگان : محمد شیخی ، مهسا شهسواریان ، آرش فضلی شمس آبادی ،
29 ) عنوان : سنجش استعداد اراضی جهات کاربری توسعه شهری و روستایی با تلفیق تکنیک های طبقه بندی فازی، AHP فازی و منطق بولین...
Title : The Land Capability Assessment For The Purpose Of Urban And Rural Expansion (case Study: Shemiranat County)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : محمد مالکی ، محمد شیخی ، غلامرضا لطیفی ،
30 ) عنوان : سنجش میزان انطباق پذیری ویژگی های اسلام آباد ده ونک(منطقه 2 تهران) با مشخصه های اسکان غیررسمی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای ANP
مشخصات نشریه : پژوهش اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حمیده سادات میربهشت ، محمد شیخی ، آتوسا مدیری ،
31 ) عنوان : بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول
Title : A Study Of The Ideas Of Urban Modernity And Its Manifestations In The City Of Mashhad In The First Pahlavi Period
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
32 ) عنوان : بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول
Title : M1
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
33 ) عنوان : تحلیل خوشه ای، تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و توسعه گردشگری / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1391
نویسندگان : محمد شیخی ، مسلم شجاعی ،
34 ) عنوان : آسیب پذیری محله های اسکان غیر رسمی در مقابل مخاطرات طبیعی
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : محمد شیخی ، علی اکبر شمسی پور ، وحید فیضی ، طاهره دادوندی ،
35 ) عنوان : بررسی شاخص های مسکن
مشخصات نشریه : هفت شهر / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : محمد شیخی ، سعید ابراهیم نیا سماکوش ، محمد دامادی ،
36 ) عنوان : نقش مدیریت منطقه ای در نظارت و کنترل بر سکونتگاه های غیررسمی
مشخصات نشریه : حمل و نقل و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمد شیخی ، آرزو کاظمی صفت ،
37 ) عنوان : تبیین الگوی مداخله در اسکان غیر رسمی نمونه موردی:محله چاهستانیها شهر بندر عباس
مشخصات نشریه : هفت شهر / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1389
نویسندگان : محمد شیخی ، طاهره داودوندی ،
38 ) عنوان : پهنه بندی مناطق آسیب پذیر در ناحیه غرب فارس
مشخصات نشریه : پژوهش های جغرافیای طبیعی / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1389
نویسندگان : علی اکبر شمسی پور ، محمد شیخی ،
39 ) عنوان : عاملیت انسانی و فقر: بررسی ارتباط کنش مؤثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه نشین کلانشهر تبریز
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1389
نویسندگان : محمد شیخی ، ابوالفضل امانیان ،
40 ) عنوان : عاملیت انسانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : محمد شیخی ، ابوالفضل امانیان ،
41 ) عنوان : ضرورت ها و الزامات برنامه ریزی شهری در کلان شهر تهران
مشخصات نشریه : منظر / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : محمد شیخی ،
42 ) عنوان : بررسی میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششممجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی
Title : A Study Of The Fourth And Sixth Majlis Attention To Welfare Issues
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1387
نویسندگان : محمد شیخی ،
43 ) عنوان : مدیریت شهری و سکونتگاههای خودرو در منطقه کلان شهر تهران
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : محمد شیخی ،
44 ) عنوان : ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی
Title : Neighborhood Structure Of The Past Islamic Cities
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1382
نویسندگان : محمد شیخی ،