سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/4055
نام و نام خانوادگی : غلامرضا لطیفی
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : 22223001 ایمیل : latifi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : scimet.atu.ac.ir
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 108 مورد)
1 ) عنوان : تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم)
Title : An Analysis On The Spatial Distribution Of Religious Per Capita In Urban Neighborhoods (case Study: City Of Qom)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1401
نویسندگان : محسن صادقی امینی ، غلامرضا لطیفی ، جعفر هزارجریبی دستکی ، ابوتراب طالبی ،
2 ) عنوان : تحلیل جامعه شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ای استان قزوین
Title : Sociological Analysis Of The Effects Of The Tourism Industry On The Regional Development Of Qazvin Province
مشخصات نشریه : پژوهشهای جغرافیای انسانی / Human Geography Research /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1401
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
3 ) عنوان : واکاوی عناصر کالبدی منطقه مرکزی فرهنگی شهری و کاربست توسعه عناصر فرهنگی شهری
Title : Analysis Of The Physical Elements Of The Central Urban Cultural Area And The Application Of The Development Of Urban Cultural Elements
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی ایران / Scientific Journal of Iranian Urbanism /
تاریخ چاپ : 21 / 8 / 1400
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
4 ) عنوان : چگونگی شکل گیری الگوهای رفتاری در سازمان فضایی محالت * 3« ّ زرگنده« و »دروس« با استفاده از نرم افزار «اگراف»
Title : How To Form Behavioral Patterns In The Spatial Organization Of Neighborhoods * 3 "zargandeh" And "lessons" Using "agraph" Software
مشخصات نشریه : باغ نظر / Garden Comment /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
5 ) عنوان : ارزیابی تأثیر معیارهای اقلیمی طراحی مدل جغرافیایی میدان شهری براساس کیفیت و جهتیابی باد غالب به منظور دستیابی به آسایش حرارتی
Title : Evaluating The Effect Of Climatic Criteria For Designing A Geographical Model Of An Urban Square Based On The Quality And Direction Of The Prevailing Wind In Order To Achieve Thermal Comfort
مشخصات نشریه : اطلاعات جغرافیایی(سپهر) / Geographical information (Sepehr) /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1400
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
6 ) عنوان : الگوي توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگیهاي اجتماعی و اقتصادي
Title : Pattern Of Spatial Distribution Of Thermal Islands In The Characteristic Bed Social And Economic
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / Quarterly Journal of Urban and Regional Development Planning /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1400
نویسندگان : زهرا ثروتی ، غلامرضا لطیفی ، علی سلطانی ، هانیه صناعیان ،
7 ) عنوان : محله محوری به عنوان یک واحد تصمیم گیری خرد برای آموزش ارتباطات و مشارکت شهروندان
Title : Social Neighborhood As A Micro-decision Unit For Communication Education And Public Participation
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم خبری / Quarterly Journal of News Science /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1400
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
8 ) عنوان : شناسایی عوامل نهادی رسمی تغییر کاربری اراضی مجموعه شهری تهران در دو دهه اخیر
Title : Identifying The Official Institutional Factors Of Land Use Change In Tehran Urban Complex In The Last Two Decades
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / Urban Management /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
9 ) عنوان : تبیین چارچوب تأثیر سازمان فضایی بر الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعه تطبیقی محلات زرگنده و دروس با استفاده از روش تحلیل شبکه شهری UNA)
Title : Explaining The Framework Of The Effect Of Space Organization On The Behavioral Patterns Of Citizens (comparative Study Of Zargandeh Neighborhoods And Courses Using Una Urban Network Analysis Method)
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی آرمان شهر / Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، غلامرضا لطیفی ،
10 ) عنوان : چالش های شبکه های مجازی در تعاملات اجتماعی
Title : Challenges Of Virtual Networks In Social Interactions
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New media studies /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
11 ) عنوان : صرف نظر از کمدی ، اکشن ، هیجان انگیز یا بیوگرافی: مروری بر جنایت شهری در سینمای دهه 1980 شیکاگو
Title : Regardless If It Is Comedy, Action, Thriller, Or Biography: A Review Of Urban Crime In The 1980s Cinema Of Chicago
مشخصات نشریه : Frontiers of Architectural Research / Frontiers of Architectural Research /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، غلامرضا لطیفی ،
12 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مدل مبتنی بر بومی سازی طرح های محلی پیاده مدار(خیابان های پیاده مدار)
Title : Analysis Of The Localization-based Model Of The Pedestrian Zone Plans (pedestrian-oriented Streets)
مشخصات نشریه : فصلنامه ترکی کامپیوتر و اموزش ریاضیات / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
13 ) عنوان : ارزیابی شکل شهری شهر تهران از طریق مقیاس معنایی افتراقی
Title : Evaluating Urban Shape Of Tehran Through Differential Semantics Scale
مشخصات نشریه : COGENT ENGINEERING / Cogent Engineering /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
14 ) عنوان : بازی و انگیزه و نشاط شهروندان در شهرهای هوشمند: یک مطالعه فراتحلیل کیفی
Title : Gamification And Citizen Motivation And Vitality In Smart Cities: A Qualitative Meta-analysis Study
مشخصات نشریه : ژئوژورنال / GeoJournal /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
15 ) عنوان : جایگاه فرهنگ در برنامه ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی
Title : The Place Of Culture In Urban Development Planning To Increase Social Security
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
16 ) عنوان : بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی)
Title : Recognizing The Idea Of Modern Utopia In Fiction In The Last Two Decades Before The Islamic Revolution (with Emphasis On The Works Of Nader Ebrahimi)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1398
نویسندگان : سارا احمدی ، سمانه نیازخانی ، غلامرضا لطیفی ،
17 ) عنوان : هوش هیجانی دانشجویان مقطع کارشناسی و درک آنها از خودمختاری فراگیران: رابط بین دانش آموزان علوم اجتماعی و زبان انگلیسی
Title : Undergraduate Students’ Emotional Intelligence And Their Perceptions Of Learner Autonomy: Interface Between Social Science And English Language Students
مشخصات نشریه : / Cogent Education /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد باقر شعبانی ، غلامرضا لطیفی ، رضا جواهری ، معصومه مظلوم ،
18 ) عنوان : تحلیل کیفیت فضاهای عمومی مرکزی شهر تهران و پیامدهای آن بر رفاه شهری
Title : Analysis Of The Quality Of Central Public Spaces In Tehran And Its Consequences On Urban Welfare
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، مهناز مقبول اقبالی ،
19 ) عنوان : تبیین و ارزیابی تأثیرات مؤلفه‌های محیطی بر شکل‌گیری الگوهای رفتاری در فضاهای شهری (از نظریه تا عمل : مطالعه میدان تجریش)
Title : Explain And Evaluate The Effects Of Environmental Components On The Formation Of Behavioral Patterns In Urban Spaces (from Theory To Practice: Study Of Tajrish Square)
مشخصات نشریه : باغ نظر / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1397
نویسندگان : نوید پاک نژاد ، غلامرضا لطیفی ،
20 ) عنوان : شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان شهر اصفهان
Title : Identification And Development Of Coordinated Urban Management In The Metropolis Of Isfahan
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
21 ) عنوان : بررسی نقش فرهنگ وقف در شکل گیری شهرهای اسلامی
Title : Investigating The Role Of Endowment Culture In The Formation Of Islamic Cities
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / Bi-Quarterly Journal of Journalism and Communication Law (News Science) /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، هوشنگ توکلی نیا ،
22 ) عنوان : شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان شهر اصفهان.
Title : Identification And Development Of Coordinated Urban Management In The Metropolis Of Isfahan.
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی / Welfare and social development planning /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
23 ) عنوان : پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکهای (ANP)
Title : Zoning Of Tehran Urban Defense Planning Using Network Analysis Process (anp) Model
مشخصات نشریه : اطلاعات جغرافیایی (سپهر) / اطلاعات جغرافیایی (سپهر) /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، سینا شهیدی ،
24 ) عنوان : نقش فرهنگ وقف در شکل گیری شهرهای اسلامی
Title : The Role Of Endowment Culture In The Formation Of Islamic Cities
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم خبری / Quarterly Journal of News Sciences /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
25 ) عنوان : بازشناسی و تحلیل شکلگیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس
Title : Recognition And Analysis Of The Formation Of The Physical Form Of Zargandeh Neighborhoods And Lessons
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
26 ) عنوان : توجیه پذیری احیای بناهای تاریخی با رویکرد اقتصادی نمونه موردی: خانه کرمانی مشهد
Title : Justification For The Restoration Of Historical Buildings With An Economic Approach Case Study: Kermani House In Mashhad
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 4 / 1397
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
27 ) عنوان : بررسی تاثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان
Title : Investigating The Impact Of Religious Places On Women's Sense Of Security
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، ایمان قلندریان ، صدیقه سرگزی ،
28 ) عنوان : کیفیت توسعه اجتماعی درمیان شهروندان مناطق شهری تهران
Title : Quality Of Social Development Among Citizens Of Urban Areas Of Tehran
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظام اجتماعی / پژوهش های انتظام اجتماعی /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
29 ) عنوان : نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر ایجاد نهادهای اجتماعی در شهر فردوسیه - شهرستان شهریار
Title : The Role Of Social Capital Components On The Creation Of Social Institutions In Ferdowsieh - Shahriar City
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / برنامه ریزی منطقه ای /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
30 ) عنوان : بررسی تطبیقی اخلاق کار و روحیه بازاری
Title : A Comparative Study Of Work Ethics And Market Mood
مشخصات نشریه : مطالعات علوم اجتماعی ایران / Iranian Social Science Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، هادی عبداللهی آرپناهی ، بردیا فرجی ، سجاد کاوه شالدهی ،
31 ) عنوان : بررسی نقش برنامه ریزی ناحیه ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم
Title : Investigating The Role Of Regional Planning On Social Welfare From The Perspective Of The People
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، حمید قره باغی ، فیروزه حاج علی اکبری ، رضا شامی ،
32 ) عنوان : تحلیل و ارزیابی اثرات رسانه ها در ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان
Title : Analyzing And Evaluating The Effects Of The Media On Raising The Level Of Citizen Satisfaction
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1396
نویسندگان : علی اصغر کیاء ، غلامرضا لطیفی ، محمد احسان کاظم نیا ،
33 ) عنوان : بررسی و ارزیابی سیاستهای تامین مسکن در بافتهای فرسوده
Title : Review And Evaluation Of Housing Policies In Worn-out Areas
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / پژوهشنامه خراسان بزرگ /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، قاسم فیضی ، راحله باجلال ، عبدالباسط سلطانزاده ،
34 ) عنوان : بررسی تطبیقی عناصر سازمان فضایی شهر ایرانی در دوره صفویه و قاجاریه
Title : A Comparative Study Of The Elements Of The Space Organization Of The Iranian City In The Safavid And Qajar Periods
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / پژوهشنامه خراسان بزرگ /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1396
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، قاسم فیضی ، راحله باجلال ،
35 ) عنوان : پذیری کالبدی بافت منطقه یک شهر تهران ارزیابی آسیب در برابر زلزله احتمالی با استفاده از روش IHWP و سیستم
Title : Physical Plasticity Of Tissue In Region One Of Tehran Evaluation Of Possible Earthquake Damage Using Ihwp Method And System
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
36 ) عنوان : مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان
Title : Indigenous Management Of Water Resources In Kashan Region
مشخصات نشریه : دانش های بومی ایران / Indigenous knowledge of Iran /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
37 ) عنوان : نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری
Title : The Role Of The Mass Media In Urban Management
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
38 ) عنوان : نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق 22گانه شهرداری تهران)
Title : The Role Of Mass Media In Urban Management (case Study: 22 Districts Of Tehran Municipality)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
39 ) عنوان : نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری ( مناطق 22 گانه شهرداری تهران )
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1395
نویسندگان : علی اصغر کیاء ، غلامرضا لطیفی ، محمدرضا رسولی ، محمد احسان کاظم نیا ،
40 ) عنوان : تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی
Title : The Impact Of Special Economic Zones On The Welfare And Social Development Of Urban And Rural Areas
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد علی قائم پور ،
41 ) عنوان : بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن
Title : Review And Analysis Of Urban Housing Indicators In Order To Determine The Priority Of Housing Planning
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی پایدار / معماری و شهرسازی پایدار /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ، شهاب الدین عیسی لو ،
42 ) عنوان : بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن
Title : Investigation And Analysis Of Urban Housing Indices In Order To Prioritize Housing Planning
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی پایدار / Journal of suspainable architecture and urban /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
43 ) عنوان : رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در جرم‌خیزی شهری با رویکرد توسعه پایدار
Title : Ranking The Factors Affecting Urban Crime With A Sustainable Development Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظام اجتماعی / پژوهش های انتظام اجتماعی /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
44 ) عنوان : مجله بین المللی علوم کاربردی معاصر
Title : International Journal Of Contemporary Applied Sciences
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
45 ) عنوان : ارزیابی تأثیر برنامه ریزی منطقه ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم
Title : Evaluating The Impact Of Regional Planning On Social Welfare From Perspective Of People
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1395
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
46 ) عنوان : تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری(نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد)
Title : Explanation And Evaluation Of Effective Indicators In Urban Identity (case Study Of Noghan Neighborhood In Mashhad)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
47 ) عنوان : بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی گری
Title : Investigating The Attitude Of Young People Towards The Perversion And Abnormality Of The Phenomenon Of Begging
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 26 / 8 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
48 ) عنوان : شناسایی مناطق و رویکرد مداخله در نوسازی و باسازی بافت قدیم شهری با استفاده از روش AHP
Title : Identification Of Areas And Intervention Approach In Renovation And Reconstruction Of Old Urban Fabric Using Ahp Method
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
49 ) عنوان : بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی شهر تهران
Title : The Effect Of Social Health On The Quality Of Life Of Bank Melli Tehran Employees
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، امین موحدی ،
50 ) عنوان : تبیین و ارزیابی شاخصهای موثر در هویت شهری
Title : Explain And Evaluate Effective Indicators In Urban Identity
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / پژوهشنامه خراسان بزرگ /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، قاسم فیضی ، راحله باجلال ،
51 ) عنوان : شناسایی مناطق مداخله در نوسازی و بهسازی مناطق فرسوده با استفاده از روش AHP: مطالعه موردی محله پایتوپ در بجنورد
Title : Identifying The Areas Of Intervention In Renovation And Improvement Of Worn-out Areas Using Ahp Method: The Case Study Of Paytoop Neighborhood In Bojnurd
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
52 ) عنوان : اصلاح شبکه خیابانی و تغییر کاربری اراضی در شهرک های تحلیل آسیب پذیری در برابر زلزله با استفاده از مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) و GIS ، ایران
Title : Street Network Correction And Land Use Change On Vulnerability Analysis Settlements Against Earthquake Using Analytical Hierarchy Process Model (ahp) And Gis, Iran
مشخصات نشریه : مجله بین المللی فناوری و تحقیقات جدید (IJNTR) / International Journal of New Technology and Research (IJNTR) /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
53 ) عنوان : بررسی میزان رضایت شهروندان از کیفیت مناطق پیاده راه پیاده رو خیابان پانزده خرداد مطالعه موردی
Title : Evaluating Satisfaction Of Citizens With The Quality Of The Pedestrian-oriented Areas Of The Side Walk Of Panzdah Khordad Street Case Study
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
54 ) عنوان : امکان سنجی پارادایم استراتژیک به جای پارادایم برنامه ریزی فراگیر
Title : Feasibility Of Strategic Paradigm Instead Of An Inclusive Planning Paradigm
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
55 ) عنوان : تحلیل زمین و مسکن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: میاندوآب)
Title : Land And Housing Analysis In Urban Management (case Study: Miandoab)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
56 ) عنوان : امکان سنجی مدیریت عمومی جدید (NPM) در مدیریت شهری
Title : Feasibility Of New Public Management (npm) In Urban Management
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1394
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
57 ) عنوان : ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
Title : Performance Evaluatin Of Miandoab Municipality Bassed On Balanced Scorecard (bsc) Model
مشخصات نشریه : تمایلات در علوم زندگی / TRENDS IN LIFE SCIENCES /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، Ali Sanaei ، Navab Najafipour Ganje ،
58 ) عنوان : بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی
Title : Recreating The Concept Of Neighborhood In Islamic Iranian Cities Based On The Principles Of Neo-urbanism
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / مطالعات شهری /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، ندا صفری چابک ،
59 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران 1
Title : Comparative Comparison Of Urban Vitality In South Majidiyeh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran 1
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمود جمعه پور ، سلیمه گریوانی ،
60 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران
Title : Comparative Comparison Of Urban Vitality In South Majidiyeh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، سلیمه گریوانی ،
61 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محله مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 02 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، سلیمه گریوانی ،
62 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی در محلات مجیدیه و سعادت اباد تهران
Title : Comparative Comparison Of Vitality In Majidieh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 02 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
63 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محلات مجیدیه جنوبی و سعادت‌آباد تهران
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : محمود جمعه پور ، غلامرضا لطیفی ، سلیمه گریوانی ،
64 ) عنوان : مقایسه تطبیقی سرزندگی شهری در محله مجیدیه جنوبی و سعادت آباد تهران
Title : Comparative Comparison Of Urban Vitality In South Majidieh And Saadatabad Neighborhoods Of Tehran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمود جمعه پور ، سلیمه گریوانی ،
65 ) عنوان : ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
Title : Performance Evaluation Of Miandoab Municipality Based On Balanced Scorecard (bsc) Model
مشخصات نشریه : تمایلات در علوم زندگی / TRENDS IN LIFE SCIENCES /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1392
نویسندگان : Ali Sanayei ، غلامرضا لطیفی ، Navab Najafipour Ganje ،
66 ) عنوان : فراتحلیلی بر روش و محتوای مقالات فصلنامه علوم اجتماعی
Title : A Meta-analysis Of The Method And Content Of Articles In The Social Sciences Quarterly
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
67 ) عنوان : تالار شهر،فضایی مطلوب در افزایش میزان مشارکت شهروندان 1
Title : City Hall, A Favorable Atmosphere In Increasing The Participation Of Citizens 1
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، حامد گوهرپور ،
68 ) عنوان : تالار شهر،فضایی مطلوب در افزایش میزان مشارکت شهروندان
Title : City Hall, A Favorable Atmosphere In Increasing The Participation Of Citizens
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، حامد گوهرپور ،
69 ) عنوان : آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
Title : Defensive Pathology Of Urban Structure Using Hierarchical Analysis
مشخصات نشریه : آمایش جغرافیایی فضا / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، قدیر صیامی ، کاظم تقی نژاد ، ابراهیم زاهدی کلاکی ،
70 ) عنوان : فراتحلیلی بر روش و محتوای مقالات فصلنامه علوم اجتماعی
Title : A Meta-analysis Of The Method And Content Of Articles In The Social Sciences Quarterly
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد / علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، سید محمد بساطیان ،
71 ) عنوان : آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و GIS . مطالعه موردی شهر گرگان
Title : Defensive Pathology Of Urban Structure Using Ahp And Gis Hierarchical Analysis. Case Study Of Gorgan
مشخصات نشریه : آمایش جغرافیایی فضا / Geographical arrangement of space /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، قدیر صیامی ، کاظم تقی نژاد ، ابراهیم زاهدی کلاکی ،
72 ) عنوان : اسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیahpوgis
Title : Defensive Pathology Of Urban Structure Using Hierarchical Analysis Of Ahp And Gis
مشخصات نشریه : آمایش جغرافیایی فضا / Geographical arrangement of space /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1392
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
73 ) عنوان : سنجش استعداد اراضی جهات کاربری توسعه شهری و روستایی با تلفیق تکنیک های طبقه بندی فازی، AHP فازی و منطق بولین...
Title : The Land Capability Assessment For The Purpose Of Urban And Rural Expansion (case Study: Shemiranat County)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : محمد مالکی ، محمد شیخی ، غلامرضا لطیفی ،
74 ) عنوان : کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهری شهرستان دزفول با تاکید بر نقش شاخصهای رفاه اجتماعی در ارتقاء آن،فصلنامه علوم اجتماعی ایران (به دلیل تأخر زمانی در گرنت سال قبل استفاده نشده است)
Title : Quality Of Life Of Heads Of Urban Households In Dezful, Emphasizing The Role Of Social Welfare Indicators In Promoting It, Iranian Social Science Quarterly (not Used Due To Time Delay In Last Year's Grant)
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 28 / 5 / 1392
نویسندگان : امیر فرخ وندی ، غلامرضا لطیفی ، فاطمه فارسی ، محمدباقر کوپائی ،
75 ) عنوان : ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 12 / 05 / 1392
نویسندگان : سعید ابراهیم نیا سماکوش ، علی خاکساری رفسنجانی ، غلامرضا لطیفی ، محمد دامادی ،
76 ) عنوان : بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول
Title : A Study Of The Ideas Of Urban Modernity And Its Manifestations In The City Of Mashhad In The First Pahlavi Period
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
77 ) عنوان : بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول
Title : M1
مشخصات نشریه : پژوهشنامه خراسان بزرگ / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، محمد شیخی ،
78 ) عنوان : بررسی رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی و چگونگی گذران اوقات فراغت در بین دانشجویان ( جوان 18-29) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
Title : Investigating The Relationship Between Socio-economic Status And How To Spend Leisure Time Among Students (young People 18-29) Faculty Of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University
مشخصات نشریه : مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، مجتبا تیبا ،
79 ) عنوان : پیامدهای اقتصادی-اجتماعی سالخوردگی جمعیت در ایران
Title : Socio-economic Consequences Of Population Aging In Iran
مشخصات نشریه : کتاب ماه / Book of the Month /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
80 ) عنوان : ارزیابی تطبیقی کاربری های آموزشی در راستای رفاه اجتماعی
Title : Comparative Evaluation Of Educational Uses In The Direction Of Social Welfare
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / Society, culture and media /
تاریخ چاپ : 21 / 9 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
81 ) عنوان : مروری بر ضرورت و اهداف برنامه آمایش سرزمین در ایران و فرانسه
Title : A Review Of The Necessity And Objectives Of The Land Use Planning Program In Iran And France
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
82 ) عنوان : مروری بر ضرورت و اهداف برنامه آمایش سرزمین در ایران و فرانسه
Title : A Review Of The Necessity And Objectives Of The Land Use Planning Program In Iran And France
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 8 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
83 ) عنوان : بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی
Title : Recreating The Concept Of Neighborhood In Islamic Iranian Cities Based On The Principles Of Neo-urbanism
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / مطالعات شهری /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
84 ) عنوان : بررسی روند سالخوردگی جمعیت ایران و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی و رفاهی ناشی از آن در دوره زمانی 1430-1330
Title : Investigating The Aging Trend Of Iran's Population And Its Socio-economic And Welfare Consequences In The Period 1330-1430
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
85 ) عنوان : بررسی نقش فضای شهری در تعاملات اجتماعی شهروندان
Title : Investigating The Role Of Urban Space In Citizens' Social Interactions
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
86 ) عنوان : پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان شهر تهران
Title : Security Consequences Of Centralism In The Metropolis Of Tehran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / جامعه پژوهی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1391
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، سید محمد بساطیان ،
87 ) عنوان : ارتباطات بین سازمانی در سازمان راهنمایی و رانندگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : رحمان سعیدی ، غلامرضا لطیفی ،
88 ) عنوان : ارتباطات بین سازمانی در سازمان راهنمایی و رانندگی
Title : Inter-organizational Communication In The Traffic Organization
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1390
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، رحمان سعیدی ،
89 ) عنوان : بررسی وضعیت ارتباطات غیر سازمانی در راهنمایی و رانندگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 03 / 1390
نویسندگان : رحمان سعیدی ، غلامرضا لطیفی ، بهراد دوران ،
90 ) عنوان : بررسی بیکاری جوانان شهرستان بافت طی سالهای 80تا87،
Title : Survey Of Youth Unemployment In Baft City During The Years 80 To 87
مشخصات نشریه : کتاب ماه / Book of the Month /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1390
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
91 ) عنوان : بررسی مقایسه ای علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در سالهای 1387و1386درشهر کرمان
Title : A Comparative Study Of The Causes Of Mortality Of Children Under 5 Years Of Age In 2008 And 2007 In Kerman
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 1 / 1390
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
92 ) عنوان : سرمایه اجتماعی و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری
Title : Social Capital And Its Role In Urban Planning And Management
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 6 / 11 / 1389
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، میترا عظیمی ،
93 ) عنوان : تاثیر عوامل محیطی بر رفتار در محیط های آموزشی(ابتدایی)
Title : The Effect Of Environmental Factors On Behavior In Educational Environments (elementary)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1389
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
94 ) عنوان : بررسی تطبیقی آراء جامعه شناسی ماکس وبر و پیتر وینچ
Title : A Comparative Study Of The Sociological Opinions Of Max Weber And Peter Winch
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1389
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
95 ) عنوان : بررسی برنامه های آمایشی قبل و بعد از انقلاب اسلامی
Title : Review Of Beauty Programs Before And After The Islamic Revolution
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 8 / 7 / 1389
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
96 ) عنوان : نیم نگاهی به برنامه ریزی منطقه ای در ایران و جهان
Title : A Look At Regional Planning In Iran And The World
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
97 ) عنوان : نیم نگاهی به برنامه ریزی منطقه ای در ایران و جهان
Title : A Look At Regional Planning In Iran And The World
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
98 ) عنوان : برنامه ریزی منطقه ای از تخیل تا واقعیت
Title : Regional Planning From Imagination To Reality
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
99 ) عنوان : برنامه ریزی منطقه ای از تخیل تا واقعیت
Title : Regional Planning From Imagination To Reality
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
100 ) عنوان : دیدگاههایی از توسعه
Title : Views Of Development
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
101 ) عنوان : نگاهی اجمالی به تعدادی از تئوریهای مکان یابی در برنامه ریزی منطقه ای
Title : An Overview Of A Number Of Location Theories In Regional Planning
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
102 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغالزایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران
Title : Investigating The Factors Affecting The Employment Rate Of Small Enterprises In Iran
مشخصات نشریه : کار و جامعه / Work and society /
تاریخ چاپ : 24 / 1 / 1388
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، عزت الله سام ،
103 ) عنوان : هرمنوتیک از دیدگاه هایدگر در شهرسازی
Title : Hermeneutics From Heidegger's Point Of View In Urban Planning
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1385
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
104 ) عنوان : مدیریت شهری در ایران، محدودیت ها و چالش ها،
Title : Urban Management In Iran, Limitations And Challenges,
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1384
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
105 ) عنوان : ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر
Title : Evaluating The Role Of Urban Tourism In The Economic-environmental Development Of Babolsar City
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Economics and Urban Management /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ، علی خاکساری رفسنجانی ،
106 ) عنوان : بررسی وضعیت ارتباطات غیر سازمانی در راهنمایی و رانندگی
Title : Investigating The Status Of Non-organizational Communication In Traffic
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،
107 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مدل مبتنی بر بومی سازی طرح های محلی پیاده مدار(خیابان های پیاده مدار)
Title : Analysis Of The Localization-based Model Of The Pedestrian Zone Plans (pedestrian-oriented Streets)
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
108 ) عنوان : تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله هاي شهري (موردمطالعه: شهر قم)
Title : An Analysis On The Spatial Distribution Of Religion Per Capita In Urban Neighborhoods (case Study: Qom City)
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : غلامرضا لطیفی ،