سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://simapp.atu.ac.ir/4160
نام و نام خانوادگی : مائده هدایتی فرد
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : برنامه ریزی اجتماعی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ایمیل : md.hedayati@gmail.com
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Maede-Hedayatifard
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 9 مورد)
1 ) عنوان : آزمون نقش فشردگی اقتصادی در تاب اوری منطقه ای: مورد کاوی شهرستان های استان کرمان پیش و پس از حادثۀ زلزله بم
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، سلین رزنبلات ،
2 ) عنوان : تبیین دلیلی سازوکار تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری، موردپژوهی: کرانۀ جنوبی دریای کاسپین
مشخصات نشریه : پژوهش های انسان شناسی ایران / Iranian Journal of Anthropological Research /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1398
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، رضا خیرالدین ،
3 ) عنوان :
Title : Developing The Conceptual And Methodological Framework For Discursive-institutional Analysis Of Coastal Exclusive Space Production: With Special Reference To Critical Realism Perspective
مشخصات نشریه : / International Journal of architecture and Urban Development /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1396
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، Reza Kheyroddin ،
4 ) عنوان : توسعۀ چارچوبِ انگاشتی از فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری: کرانۀ جنوبی دریای کاسپین از شهرستان ساری تا محمود آباد
مشخصات نشریه : آمایش سرزمین / Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1396
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، رضا خیرالدین ،
5 ) عنوان : تبارشناسیِ فضاهای انحصاری در کرانۀ میانیِ دریای کاسپین؛ از چیستی تا نقش پذیری در سامانه های قانونی و برنامه ریزی
مشخصات نشریه : صفه / Soffeh /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1396
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، رضا خیرالدین ،
6 ) عنوان :
Title : Agents And Contexts In Exclusiveness Of Public Shoreline,
مشخصات نشریه : International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1396
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، Reza Kheyroddin ،
7 ) عنوان :
Title : The Production Of Exclusive Spaces In Coastal Pre-urban Areas: Causes And Motivations: Middle Shoreline Of Caspian Sea In North Of Iran
مشخصات نشریه : Journal of Coastal Conservation / /
تاریخ چاپ : 07 / 01 / 1396
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، Reza Kheyroddin ،
8 ) عنوان :
Title : Social Segregation To Exclusive Public Shoreline Access: Coastal Gated Communities On The Middle Shoreline Of The Caspian Sea In Northern Iran
مشخصات نشریه : Journal of Urban Planing and Development / Journal of Urban Planing and Development /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1395
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ، Reza Kheyroddin ،
9 ) عنوان : ضرورت بکرگیری رهیافت برنامه ریزی محیطی همکارانه در رویارویی با آلودگی های محیط زیستی، موردپژوهی منطقه شش شهر تهران
مشخصات نشریه : معماری و شهرسازی آرمان شهر / معماری و شهرسازی آرمان شهر /
تاریخ چاپ : 7 / 5 / 1392
نویسندگان : مائده هدایتی فرد ،