سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه23816
2 مقاله در همایش9438
3 کتاب5525
4 پایان نامه27876
5 دانش فنی-اختراع، اکتشاف38
6 جوایز و نشان علمی146
7 کرسی علمی613
8 هسته پژوهشی39
9 طرح پسادکتری7
10 طرح پژوهشی (داخل دانشگاه)962
11 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)1550
12 سایر فعالیت های علمی3700