سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

پژوهشگران
    جستجو و انتخاب پژوهشگران : تعداد پژوهشگران عضو سامانه بر اساس نوع انتخاب : :  650 نفر
نام خانوادگی :   
دانشکده / واحد پژوهشی :
نمایش 1 تا 20 از 650 مورد   1                  

ردیف اطلاعات بیشترنام پژوهشگر دانشکده/واحد پژوهشیگروه آموزشی/پژوهشی مرتبه علمی آدرس صفحه پژوهشگر
1
آجیلی - هادی حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3620
2
آدمی - علی حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3621
3
آزادمنش - سعید روانشناسی و علوم تربیتی آموزش و پرورش استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3622
4
آقابابائی - سمیه ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات فارسی استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3623
5
آگاه - وحید حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل https://simapp.atu.ac.ir/3619
6
آلبوغبیش - عبداله ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات فارسی استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3624
7
آماده - حمید اقتصاد اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3625
8
ابراهیم نژاد - محمدرضا الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3628
9
ابراهیمی - ابراهیم الهیات و معارف اسلامی قرآن و حدیث استاد https://simapp.atu.ac.ir/3629
10
ابراهیمی - سیده فهیمه ادبیات فارسی و زبان های خارجی تاریخ استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3630
11
ابراهیمی - مهدی مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3631
12
ابراهیمی بسابی - آمنه ادبیات فارسی و زبان های خارجی تاریخ استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3632
13
ابراهیمی سروعلیا - محمدحسن مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3633
14
ابراهیمی قوام - صغرا روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی تربیتی دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3634
15
ابوطالب جولا - سارا علوم ارتباطات ارتباطات استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3635
16
ابوعلی - رجاء ادبیات فارسی و زبان های خارجی ادبیات عرب استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3636
17
اثباتی - اسماعیل الهیات و معارف اسلامی فلسفه و مبانی کلام اسلامی استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3637
18
احتشامی - ثمر ادبیات فارسی و زبان های خارجی مترجمی زبان انگلیسی استادیار https://simapp.atu.ac.ir/3638
19
احمدنیا - شیرین علوم اجتماعی جمعیت شناسی دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3639
20
احمدوند - شجاع حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی دانشیار https://simapp.atu.ac.ir/3640